Fri frakt over kr.2.000,-/ Alle priser er ekskl. MVA.
Handlevogn 0

itkontor.no -Ditt digitale kontorvarehus med personlig service

itkontor.no -Ditt digitale kontorvarehus -med personlig service.

Ta gjerne kontakt med oss!

Epost: salg@itkontor.no

Telefon: 40 67 68 69

 

Kjøpsbetingelser

Generelt 

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av itkontor.no, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt i NOK og er eks. mva. dersom ikke annet er angitt. Selger tar forbehold om eventuelle feil i priser og øvrig informasjon som kan oppstå på grunn av tekniske feil, og at bilder kan avvike fra varen som selges. Ved tekniske feil som gir store prisavvik, kan bestilling kanselleres av selger. Kunde vil i så fall bli kontaktet.

Forsendelse Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet, skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

Selger betaler ikke returfrakt for kunde.

Kundens plikter Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, tar ikke selger ansvar for eventuelt påløpte kostnader knyttet til dette.

Angrefrist Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Det gis ingen angrerett på spesialbestilte varer. 

Retur Ved retur av varer som er riktig levert til kunde som ikke går under Angrerettloven, skal returen godkjennes av itkontor.no. Ikke alle varer tas i retur, og ved retur av korrekt leverte varer, kan det bli beregnet et gebyr. Gebyrets størrelse vil kunne variere fra produkt til produkt. Fraktkostnader blir ikke kreditert og kjøper bekoster returfrakt.

Ekstraordinære forhold Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene Selger forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt, eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.